Server Down Guidelines (All Language)

(BM)Bagaimana Untuk Mencari Maklumat Penting Yang Perlu Disertakan Untuk Mempertikaikan Perdagangan?

Pengguna dapat mengirim tangkapan skrin (yang mengandungi maklumat perdagangan yang menjadi pertikaian ) bersama dengan Pertikaian Perdagangan mereka untuk memudahkan serta menjimatkan masa agar Pertikaian Perdagangan mereka dapat diselesaikan. Maklumat ini boleh didapati di platform perdagangan pelanggan di bawah tab "Journal" yang terletak di bahagian Terminal. Di mana untuk mencari maklumat yang relevan untuk tangkapan skrin? Untuk mendapatkan maklumat yang relevan untuk tangkapan skrin, p...

(中文)在交易投诉中在哪里可以找到并提供重要信息?

用户可以截图他们的交易(包含他们所要上诉的交易)并一起发送,以缩短投诉所需的调查时间。 该信息可以在客户交易平台的“终端”部分下的“日志”选项下找到。 在哪里可以找到相关信息以进行截图? 1.在MT4交易平台并点击``日志''(位于交易平台部分底部)。 2.截图“日志”。 请注意,截图应包含用户要提出争议的交易信息。 有了这些信息,它将有助于我们的交易部门解决用户的上诉。 ** However, do note that if the Trading platform have had been restarted previously, the Journal logs will appear to be empty. Users can follow the following steps to retrieve the previous session's Journal logs: 1. Right click the "Journal" tab and select "Open". 2. Open the Journal logs, for which...

(VN) Tìm Thông Tin Quan Trọng Cho Việc Khiếu Nại Lệnh Giao Dịch Ở Đâu?

Người dùng có thể gửi ảnh chụp màn hình (chứa thông tin về các lệnh giao dịch đang quan tâm) cùng với yêu cầu khiếu nại về lệnh giao dịch để rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại lệnh giao dịch. Thông tin này có thể được tìm thấy trong nền tảng giao dịch của khách hàng trong tab "Journal/Nhật ký" nằm trong phần Terminal. Tìm thông tin liên quan để chụp màn hình ở đâu? Để tìm thông tin liên quan để chụp màn hình, người dùng có thể thực hiện các bước sau: 1. Vào Nền tảng giao dịch MT4 và nhấp vào ...

(ID)Bagaimana Cara Menemukan Informasi Penting Untuk Dilampirkan Saat Terjadi Sengketa Perdagangan?

Pengguna (User) dapat mengirim tangkapan layar (berisi informasi perdagangan terkait sengketa) bersamaan dengan Sengketa trading untuk memudahkan dan mempersingkat waktu agar sengketa Trading mereka dapat segera diselesaikan. Informasi ini dapat ditemukan di platform perdagangan klien di bawah tab “Journal” yang terletak di bagian Terminal. Di mana menemukan informasi yang relevan untuk tangkapan layar (screenshot)? Untuk menemukan informasi yang relevan untuk tangkapan layar (screenhot), User...

(ภาษาไทย) ฉันสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างไรเมื่อต้องการยื่นคำร้องปัญหาที่เกิดจากการเทรด?

ผู้ใช้งานสามารถส่งบันทึกภาพหน้าจอ (ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาการซื้อขาย) พร้อมกับคำร้องเพื่อย่นระยะเวลาที่คำร้องของคุณจะได้รับการแก้ไข ข้อมูลนี้สามารถพบได้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของนักลงทุนภายใต้แท็บ "Journal" ที่อยู่ในส่วนเทอร์มินัล ฉันจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเป็นรูปภาพได้อย่างไร? การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานสามารถทำตามได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: 1. เข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 และคลิกแท็บ "Journal" (อยู่ที่ด้านล่างของส่วนเทอร์มินัลการซื้อขาย) 2. บันทึกภาพหน้า...

(EN) Necessary Information To Submit When Disputing A Trade

A screenshot containing the following information needs to be submitted when disputing a trade: 1. MT4 Account Number and FM live server. 2. Market watch should be enabled, showing the server time. 3. Desktop time of the dispute. 4.*A Screenshot of the "Journal" in the client's MT4 terminal. Do note that the screenshot should include information of the trade that the user wants to dispute. *However, do note that if the Trading platform have had been restarted previously, the Journal lo...

Server Down Action/ 服务器中断措施/วิธีปฏิบัติเมื่อพบเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน/Máy chủ Ngừng hoạt động/Langkah-langkah semasa Server tidak berfungsi/Server Down Action

EN:

When the Server is not responding or downtime, kindly perform this action in order to submit your trade dispute:

For any trade related disputes please provide the following to support@fullertonmarkets.com:
1. A screenshot of the trade, including the PC/mobile time clock in the screenshot.
2. Your MT4 ID.
3. Your Order Number.
4. A brief description of your request.


 
We will escalate your request to our IT department immediately and keep you informed of the outcome. All legitimate trade disputes will be compensated accordingly.

CN: 

当服务器中断或停机时,请执行以下操作以提交您的交易赔损请求:

对于任何与交易有关的索赔请求,请提供以下资料至support@fullertonmarkets.com:

  1. 交易平台截图,包括电脑 /手机显示的时间。
  2. 你的MT4 ID。
  3. 您的 单子号。
  4. 简约的说明您遇见的问题和要求。

我们会立即将您的请求转发给我们的交易部门, 得到结果后会通知您。 所有合法的交易投诉都将得到相应的赔偿。

TH:

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง หรือช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์หยุดการทำงาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งคำร้องต่อเหตุการณ์ผลกระทบจากการเทรด.

สำหรับคำร้องทางการซื้อขายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดให้ข้อมูลดังต่อไปนี้และส่งถึงอีเมล์ support@fullertonmarkets.com:

1.    ภาพ Screenshot ของรายการเทรด ที่ประกอบด้วยนาฬิกาเวลาของ PC/ หรือ เครื่องโทรศัพท์.
2.    MT4 ID.
3.    เลขออเดอร์ Ticket.
4.    คำอธิบายเพิ่มเติม.

เราจะส่งคำร้องของคุณไปยังแผนกไอทีของเราทันที และแจ้งให้คุณทราบถึงผลดำเนินการ. คำร้องการซื้อขายที่ถูกต้องทั้งหมดจะได้รับการชดเชยอย่างสอดคล้องกันตามลำดับ

VN:

Khi Máy chủ không phản hồi hoặc ngừng hoạt động, vui lòng thực hiện hành động sau để gửi khiếu nại về giao dịch của bạn (nếu có):

Đối với bất kỳ khiếu nại liên quan đến giao dịch, vui lòng cung cấp thông tin sau tới support@fullertonmarkets.com:

1. Ảnh chụp màn hình giao dịch, bao gồm cả thời gian trên PC/ thiết bị di động trong ảnh chụp màn hình.
2. ID MT4 của bạn.
3. Mã lệnh giao dịch cần kiểm tra.
4. Mô tả chi tiết về yêu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến bộ phận IT của chúng tôi ngay lập tức và sẽ thông báo cho bạn kết quả sau đó qua email. Tất cả các vấn đề khiếu nại về giao dịch hợp lệ sẽ được bồi thường tương ứng.

BM:

Apabila Server tidak bertindak balas atau berfungsi, sila lakukan tindakan ini untuk menyerahkan pertikaian perdagangan anda:

Untuk sebarang pertikaian berkaitan perdagangan sila  hantar maklumat berikut ke  support@fullertonmarkets.com:

  1. Sila ambil gambar (screenshot) skrin MT4 anda termasuk waktu jam di PC atau telefon bimbit beserta.
  2. MT4 ID anda.
  3. Number order anda.
  4. Penerangan ringkas berkenaan tuntunan anda.

Kami akan menghantar permintaan anda ke jabatan IT kami dengan segera dan akan memaklumkan anda tentang keputusannya. Semua pertikaian perdagangan yang sah akan diberi pampasan sewajarnya.

ID:

Ketika Server tidak merespons atau downtime, silakan lakukan tindakan ini untuk mengajukan sanggahan atas trading anda.

Untuk setiap sanggahan terkait trading anda, silahkan lengkapi hal berikut ke support@fullertonmarkets.com:

1. Screenshot trading, termasuk waktu pada PC/HP dalam screenshot.
2. ID MT4 Anda.
3. Nomor Order Anda.
4. Deskripsi singkat tentang pengajuan Anda.

Kami akan segera meneruskan permintaan Anda ke departemen IT kami dan memberi tahu Anda tentang hasilnya. Semua sengketa perdagangan yang sah akan dikompensasikan dengan sesuai.