(VN) Tìm Thông Tin Quan Trọng Cho Việc Khiếu Nại Lệnh Giao Dịch Ở Đâu?

Người dùng có thể gửi ảnh chụp màn hình (chứa thông tin về các lệnh giao dịch đang quan tâm) cùng với yêu cầu khiếu nại về lệnh giao dịch để rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại lệnh giao dịch. Thông tin này có thể được tìm thấy trong nền tảng giao dịch của khách hàng trong tab "Journal/Nhật ký" nằm trong phần Terminal.

Tìm thông tin liên quan để chụp màn hình ở đâu?

Để tìm thông tin liên quan để chụp màn hình, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

1. Vào Nền tảng giao dịch MT4 và nhấp vào Tab "Journal" (nằm ở hàng dưới cùng trong phần Terminal).

2. Chụp màn hình "Journal". Xin lưu ý rằng ảnh chụp màn hình phải bao gồm thông tin về giao dịch mà người dùng muốn khiếu nại. Với thông tin này, nó sẽ giúp bộ phận xử lý giao dịch của chúng tôi xử lý, giải quyết các khiếu nại của người dùng.

 

** Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu nền tảng Giao dịch đã được khởi động lại trước đó, Nhật ký tại 'Journal' sẽ trống. Người dùng có thể làm theo các bước sau để truy xuất nhật ký của phiên trước:

1. Nhấp chuột phải vào tab "Journal" và chọn "Open".

2. Mở Nhật ký chứa thông tin về lệnh giao dịch mà người dùng đang khiếu nại và chụp màn hình thông tin này. Tải lên thông tin này cùng với yêu cầu khiếu nại về lệnh giao dịch để hỗ trợ Bộ phận xử lý Giao dịch của chúng tôi trong việc điều tra các lệnh giao dịch này của người dùng.