Các thủ tục chính thức để báo cáo một khiếu nại là gì?

Fullerton Markets rất coi trọng sự khiếu nại. FMIL cam kết đảm bảo tất cả các khiếu nại nhận được từ khách hàng đều được xử lý một cách hiệu quả, minh bạch và công bằng.

 

Vui lòng đọc “Quy trình xử lý khiếu nại của Fullerton Markets” tại đây.