Quỹ Bồi Thường

1. Quỹ Bồi Thường

Fullerton Markets là thành viên của Ủy ban Tài chính, một tổ chức giải quyết tranh chấp Forex và CFD độc lập và khách quan, cung cấp bảo hiểm lên đến 20.000 € cho mỗi và các tranh chấp, và khách hàng giao dịch cần gửi các tranh chấp thông qua nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà là thành viên của Nhóm Sàn môi giới Forex đã được niêm yết.

Ủy ban Tài chính là một tổ chức giải quyết tranh chấp độc lập bên ngoài (EDR) dành cho người tiêu dùng/nhà giao dịch không thể giải quyết tranh chấp trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính của họ và đồng thời, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính này là thành viên của Ủy ban Tài chính và bảo vệ các nhà giao dịch thông qua Quỹ bồi thường của Ủy ban.

2. Quỹ hoạt động như thế nào?

Quỹ Bồi thường hoạt động như một chính sách bảo hiểm cho khách hàng của Fullerton Markets. Quỹ này sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt và chỉ được sử dụng nếu Fullerton Markets không tuân theo phán quyết từ Ủy ban Tài chính.

3. Ai Được Bảo Hiểm?

Điều rất quan trọng phải hiểu rằng quỹ sẽ chỉ được sử dụng cho một phán quyết được đưa ra bởi Ủy ban Tài chính; toàn bộ cơ sở khách hàng của một thành viên không được hưởng khoản thanh toán từ quỹ bồi thường.

4. Phạm vi bảo hiểm tối đa?

Quỹ bồi thường sẽ chỉ chi trả cho các phán quyết lên đến € 20.000 (Euro) cho mỗi khách hàng.

5. Quỹ Bồi thường được Tài trợ như thế nào?

Quỹ Bồi thường được tài trợ bởi Ủy ban Tài chính thông qua việc phân bổ 10% hội phí thành viên hàng tháng cho quỹ.