Trade Dispute Form/ แบบฟอร์มร้องเรียนการเทรด/ Mẫu khiếu nại giao dịch/ 交易投诉表格

When you have a trade dispute, please fill up this form and provide us with the relevant screenshot for investigation. 

Please fill up the form here: Trade Dispute Form

Information needed to submit the trade dispute form: https://fullertonmarkets.ladesk.com/352138-Server-Down-Guidelines-All-Language

___________________________________________________________________________________________________________________

เมื่อคุณมีข้อพิพาทหรือปัญหาทางการเทรด โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้และจัดเตรียมภาพหน้าจอที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ

โปรดกรอกแบบฟอร์มที่นี้ แบบฟอร์มข้อพิพาททางการค้า

ข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นแบบฟอร์ม https://fullertonmarkets.ladesk.com/352138-Server-Down-Guidelines-All-Language

___________________________________________________________________________________________________________________

Khi bạn đang có giao dịch muốn khiếu nại, vui lòng điền vào biểu mẫu này và cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp màn hình có liên quan để điều tra.

Vui lòng điền vào mẫu này: Đơn khiếu nại giao dịch

Những thông tin cần thiết để đính kèm vào biểu mẫu: https://fullertonmarkets.ladesk.com/352138-Server-Down-Guidelines-All-Language

___________________________________________________________________________________________________________________

当您有交易投诉时,请填写此表格并提供相关截图以供我们调查。

请在此处填写表格:投诉表格

提交投诉表格所需的信息:https://fullertonmarkets.ladesk.com/352138-Server-Down-Guidelines-All-Language