Tài khoản được phê duyệt có điều kiện

Khi bạn đăng nhập vào Fullerton Suite, trạng thái xác minh của bạn được hiển thị ở bên trái của Suite.

Inactive (Không hoạt động): Bạn chưa cập nhật Thông tin cá nhân.

POR Required (POR cần bổ sung): Tài khoản của bạn được phê duyệt có điều kiện. Bạn có thể nạp hoặc nhận chuyển tiền lên đến 2.000 USD và bắt đầu giao dịch. Các tính năng khác có thể bị hạn chế.

Active (Hoạt động): Tài khoản của bạn đã được phê duyệt hoàn toàn.

1. Tài khoản Được Phê duyệt Có Điều kiện là gì?
Tài khoản được phê duyệt có điều kiện là tài khoản chỉ có Hồ sơ danh tính đã được xác minh. Bạn có thể đăng tải Hồ sơ cư trú để được xác minh đầy đủ.


2. Có thể làm gì trên Tài khoản được phê duyệt có Điều kiện?
Bạn có thể nạp hoặc nhận chuyển tiền lên đến 2.000 USD và bắt đầu giao dịch. Bạn vẫn có thể rút tiền của mình, tùy thuộc vào sự chấp thuận.


3. Những hạn chế của Tài khoản được phê duyệt có Điều kiện?
Bạn không thể nạp hoặc nhận chuyển tiền nếu lớn hơn 2.000 USD vào tài khoản của mình. Nạp tiền qua kênh Chuyển khoản Quốc tế (không áp dụng cho một số quốc gia nhất định) và/hoặc thẻ Tín dụng/Ghi nợ sẽ không khả dụng. Các tính năng khác có thể không khả dụng (chẳng hạn như Nạp tiền khẩn cấp vào tài khoản của bạn, v.v.)


4. Tôi cần làm gì để mở khóa tất cả các tính năng và lợi ích?
Bạn được khuyến khích đăng tải Hồ sơ cư trú để mở khóa tất cả các tính năng và lợi ích.


5. Những tuyên bố từ chối trách nhiệm mà bạn cần biết?
Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp nếu tài khoản được phê duyệt có Điều kiện của bạn đạt đến giới hạn nạp tiền/chuyển tiền. Vui lòng tránh các vị thế bị đóng hoặc Margin call / stop-out do giới hạn nạp tiền/chuyển tiền của tài khoản được phê duyệt có Điều kiện.