Nhà cung cấp chiến lược của tôi sẽ có tính bất kỳ khoản phí nào không?