Tôi có bị giới hạn về số lệnh mà tôi có thể theo không?