Người theo dõi có thể tạm dừng theo chiến lược của tôi không?