Tách Cổ phiếu và Tách Cổ phiếu Đảo ngược là gì?

Tách cổ phiếu là một loại hành động của công ty nhằm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Tách cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giảm giá cổ phiếu theo tỷ lệ, do đó giá trị vốn hóa thị trường của công ty không thay đổi.

Tách Cổ phiếu Đảo ngược là một loại hành động của công ty nhằm hợp nhất số lượng cổ phiếu đang lưu hành thành ít cổ phiếu hơn (giá cao hơn). Nó ngược lại với Tách cổ phiếu. Tách Cổ phiếu Đảo ngược còn được gọi là hợp nhất cổ phiếu, gộp cổ phiếu hoặc phục hồi cổ phiếu.