Điều gì sẽ xảy ra khi Tách Cổ phiếu hoặc Tách Cổ phiếu Đảo ngược?

Việc điều chỉnh Tách Cổ phiếu/Tách Cổ phiếu Đảo ngược sẽ ảnh hưởng đến Tài khoản của bạn, bao gồm bất kỳ Lệnh Mở nào được giữ sau giờ giao dịch của thị trường, và đối với Sản phẩm cơ sở có liên quan vào ngày giao dịch của Cổ phiếu CFD bị ảnh hưởng. Khách hàng cần lưu ý rằng việc gộp lại và chia nhỏ các lệnh của bạn có thể dẫn đến mức giá ưu đãi cao hơn/thấp hơn đối với một lệnh cụ thể. Khách hàng nên đặc biệt tự quản lý rủi ro và tài khoản của mình.

Mọi lệnh chờ Limit và/hoặc lệnh chờ Stop đối với Cổ phiếu CFD bị ảnh hưởng sẽ bị xóa sau khi chia tách. Mức Chốt lời và Cắt lỗ cho các giao dịch bị ảnh hưởng cũng sẽ bị xóa.

Xin lưu ý rằng Tách Cổ phiếu Đảo ngược dẫn đến vị thế ròng của Khách hàng đối với công cụ cơ bản mà có khối lượng nhỏ hơn khối lượng tối thiểu sẽ bị buộc đóng.

Vui lòng tham khảo Điềukhoản&Điềukiện để biết thêm thông tin về Tách cổ phiếu và Tách cổ phiếu Đảo ngược.