Có được nhận cổ tức của Cổ phiếu CFD không?

Có, Cổ tức sẽ được phân phối vào tài khoản của bạn vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức, trước khi thị trường chứng khoán mở cửa.

Xin lưu ý rằng sẽ có một khoản phí xử lý nhỏ đối với các khoản chi trả cổ tức cao hơn mức thuế suất 30% áp dụng đối với những người không phải là công dân Hoa Kỳ đối với cổ tức của Cổ phiếu Hoa Kỳ. Các vị thế mua sẽ nhận được cổ tức dương dựa trên số lượng cổ phiếu sở hữu vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức. Số tiền cũng sẽ được khấu trừ tương ứng đối với các vị thế bán.

Việc chia cổ tức sẽ chỉ áp dụng cho Tài khoản Live.