Fullerton Markets International Limited là một công ty được thành lập theo Đạo luật công ty kinh doanh quốc tế (theo luật sửa đổi và bổ sung), Chương 149 của Luật sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines, 2009, với số giấy phép đăng ký công ty sau: 24426 BC 2017. Theo đăng ký hiện tại của chúng tôi , chúng tôi được phép cung cấp dịch vụ giao dịch tiền tệ.

Bạn cũng có thể liên hệ tới Cơ quan dịch vụ tài chính tại http://svgfsa.com/contact/ (FSA) để kiểm tra xem Fullerton Markets có phải là một công ty đã đăng ký theo giấy phép FSA.