Sự khác nhau giữa tiền chiết khấu (rebate) và tiền hoa hồng (com) là như thế nào?