Cài đặt điểm Cắt lỗ/Chốt lời trên phần mềm MT5.

Cài đặt chức năng Cắt lỗ (SL)/Chốt lời (TP) của MT5 là để đặt một vị trí giá cách Giá mở giao dịch một tham số nhất định , hiển thị chức năng SL/TP" sẽ là mũi tên "Lên" "Xuống".

Ví dụ: Nếu bạn thực hiện một Lệnh Mua ở mức 1813,99 và đặt mức Cắt lỗ 500 điểm (SL). Giá SL của bạn sẽ ở mức 1808,99 (Cách 500 điểm từ 1813,99 (Giá vào lệnh)) Nếu bạn đặt 1000 điểm cho Chốt lời (TP), giá TP của bạn sẽ là 1823,99 (Cách 1000 điểm từ 1813,99 (Giá vào lệnh)).

Lưu ý rằng trong MT4, thay vì lấy tham chiếu từ Giá đầu vào của giao dịch, thì giá Cắt lỗ và Chốt lời sẽ lấy tham chiếu từ Giá của thị trường hiện tại khi giao khi sử dụng chức năng SL/TP "Tăng " "Giảm" là mũi tên.

Ví dụ: Nếu người dùng đặt TP là 500 điểm trong MT4, nó sẽ đặt Chốt lời của bạn từ mức giá ASK của thị trường lúc bấy giờ là 1811,31. Do đó, giá đặt TP sẽ được đặt là 1806,31.