Lệnh Sell Stop Limit là gì?

Làm thế nào để đặt một Lệnh Sell Stop Limit trong MT5?

1. Để mở cửa sổ "Đặt lệnh", hãy nhấp 2 lần vào cặp tiền bạn muốn giao dịch.

2. Chọn "Pending Order"

3. Chọn "Sell Stop Limit"

4. Khi bạn nhập giá Sell Stop bạn muốn. Lưu ý rằng đối với Lệnh Sell Stop Limit, "Giá Sell Stop" được ký hiệu là "Price".

5. Nhập giá Sell Limit. Lưu ý rằng đối với Lệnh Sell Stop Limit, "Điểm Stop Limit " được ký hiệu là "Limit Price".

6. Nhấp vào "Place" để đặt Lệnh Sell Stop Limit.

Lệnh Sell Stop Limit hoạt động như thế nào?

1. Người dùng sẽ đặt một điểm Sell Stop, điểm này sẽ thấp hơn giá thị trường hiện tại một khoảng giá và cũng sẽ thấp hơn giá của điểm Sell Limit. Cũng lưu ý rằng để mở một lệnh Sell, giá BID sẽ được sử dụng

2. Khi giá thị trường chạm Giá Sell Stop và kích hoạt nó, thì lệnh Sell Limit sẽ tự động được đặt ở mức giá mà bạn mong muốn; lệnh Sell Limit thường được đặt trên mức giá của giá Stop. Xin lưu ý rằng lệnh "Limit" sẽ được biểu thị là "Stop limit Price" trong phần mềm MT5, bạn có thể xem hướng dẫn lại trong "Cách đặt Sell Stop Limit trong MT5".

3. Lệnh Sell Limit sẽ chỉ kích hoạt khi giá thị trường chạm điểm Stop thì sau đó lệnh Sell Limit được kích hoạt. Trong trường hợp giá thị trường chưa chạm điểm Stop thì lệnh Sell Limit không được kích hoạt. Lệnh chờ này được sử dụng bởi các nhà giao dịch dự đoán rằng biến động giá của giao dịch của họ sẽ tăng tạm thời trước khi nó tiếp tục giảm thêm.