Cách Thay Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Giao Dịch Của Tôi?

Để thay đổi mật khẩu, bạn cần có Mật khẩu CHÍNH hiện tại. Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản giao dịch của mình, chỉ cần truy cập Live Chat và trao đổi với đội ngũ hỗ trợ Trực tiếp của chúng tôi để hỗ trợ bạn lấy mật khẩu MT4 mới.

Sau khi bạn có mật khẩu CHÍNH của mình. Tiến hành đăng nhập vào tài khoản Giao dịch của bạn.

1) Đăng nhập vào Nền tảng Giao dịch của bạn bằng mật khẩu chính của bạn.


2) Đi tới Tools >Options >Server. Chọn "Change Password".

3) Nhập mật khẩu reset trước đó trong phần "Current password" và sau đó chọn "Thay đổi mật khẩu chính" - “Change Master Password” (for self-directed accounts).

4) Nhập mật khẩu MT4 mong muốn của bạn và nhấp vào “OK”.