Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự tranh chấp giữa IB và người giao dịch?