Các loại rút tiền và hạn chế của chúng.

Rút tiền Gốc - Phần này hiển thị các phương thức nạp tiền đã được sử dụng trước đó vào tài khoản giao dịch của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể rút số tiền bằng các phương thức nạp tiền tương tự.

Ví dụ: nếu bạn nạp 500 USD qua Cổng Ngân hàng nội địa và 200 USD qua Cổng Tiền điện tử, bạn chỉ có thể rút tối đa 500 USD thông qua Cổng Ngân hàng nội địa và tối đa 200 USD thông qua Cổng Tiền điện tử.

 

Rút tiền Lợi Nhuận - Phần này hiển thị số lợi nhuận đã giao dịch được của bạn, số tiền này có thể được rút bằng bất kỳ phương thức sẵn có nào được liệt kê trong các tùy chọn cho phép của chúng tôi.