Biên nhận rút tiền nạp khi đã chuyển tiền cho anh ấy thì như thế nào?